Özel Era Göz Hastalıkları Merkezi MENÜ

SKS Kalite Yönetimi

SKS Kalite Yönetimi

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı sks.png

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Görev Amacı :
Kalite Yönetim Sisteminin yeterliliğinin, uygunluğunun ve etkinliğinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için gereksinim duyulan kayıtlar/veriler ve diğer dokümanların sağlanması faaliyetlerini gerçekleştirmek.
 

Görev,Yetki ve Sorumluluklar

 • ÖZEL ERA GÖZ HASTANESİ’nin misyon, vizyon ve kalite standartlarını benimsemek ve bu  doğrultuda çalışmalarını sürdürmek,
 • Yürürlükteki kanun ve mevzuat; Hastanenin vizyon, misyon, ilke ve stratejilerine uygun olarak,   amirinin     talimatları doğrultusunda işleyişi gerçekleştirmek,
 • ÖZEL ERA GÖZ HASTANESİ’nin performans yönetiminin planlanması, kurulması, yürütülmesi, kontrol edilmesi ve iyileştirilmesi faaliyetlerini kontrol etmek,
 • Kalite hedefleri ve politikalarının belirlenmesinde üst yönetime rehber olmak,
 • Performans geliştirme, hasta ve çevre güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalara ait ölçüm sistemlerinin geliştirilmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi, gelişime açık alanların belirlenmesi, gelişim programlarının düzenlenmesi ve gerekli kararların alınmasını sağlamak; bu konudaki önerileri Genel Müdür’e, ilgili bölüm ve komitelere raporlamak,
 • Hizmet kalitesi, hasta güvenliği ve hasta memnuniyetini etkileyen alanlarda strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda önceliklendirmelerin yapılmasını; tıbbi ve idari kalitenin geliştirilmesi ile ilgili olarak Genel Müdür tarafından tanımlanan projelerin koordinasyonunu sağlamak,
 • Standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarının sürekliliğini sağlamak; kontrollü dokümanların hazırlanması, dağıtımı, revizyonu ve arşivlenmesi faaliyetlerini koordine ve takip etmek,
 • Akreditasyon ile ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak, çalışanların bilgilendirilmesini, kalite, hasta ve çevre güvenliği konularındaki farkındalığın artmasını sağlamak,
 • İç denetimleri planlamak ve yürütmek,
 • Hasta bakımındaki kalitenin ve hasta güvenliğinin arttırılması amacıyla kaynakların etkin kullanımını, proaktif yaklaşımla risk azaltmaya yönelik önleyici çalışmaların yapılmasını sağlamak, düzeltici, önleyici faaliyetleri önermek ve takip etmek,
 • Organizasyonun her kademesindeki kalite çalışmalarına yardımcı olmak; kalite faaliyetlerinin geniş kapsamda tanıtılması, bölümler arasında işbirliğinin ve verimliliğin artması için öneriler getirmek,
 • Kurumun imajına uygun mesleki görünüm ve olumlu davranış imajı sergilemek ve diğer çalışanları da bu konuda yönlendirmek,
 • Kendi bölümü ve diğer bölümlerle birlikte ekip çalışması sergilemek,
 • Müşterilerin ve kurumun malına ve kaynaklarına özen göstermek ve saygı ile muamele etmek,
 • Kurumun politika, prosedür ve talimatlarını bilmek, anlamak ve uymak,
 • Kurumun gizlilik politikasına bağlı kalmak.

VİDEO GALERİ
SİZİ ARAYALIM Kolay Randevu Al